Автор: Administrator   
Петък, 22 Ноември 2019г. 07:35ч.

КЛУБ „БУКВИЧКИ ВЪШЕБНИ“


 

Обучението в клуб „Буквички вълшебни” е част от езиковото и литературно обучение в културно-образователната област „Български език и литература” в системата на общообразователната подготовка.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:

 • Да подпомага цялостното личностно и интелектуално развитие на децата;

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Да развива възможностите на децата да разбират предимствата и недостатъците на света, в който живеем, както и тяхната убеденост в ценностите на свободата, в отговорността да се стремят към истината и смело да я отстояват, в социалната чувствителност към общото благо.
 • Да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, задавайки високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на информацията, иновациите и знанието.
 • Да предоставя на децата знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в различни области.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

 

В областта „български език“:

 1. oДа бъдат овладени книжовните форми на българския език и да бъдат изградени умения за успешно участие в речево общуване.
 2. oДа се усвоят от децата с различен майчин език представи, умения и компетенции за успешно ползване на българския език.
 3. oДа се изгради планиращата и регулиращата функция на речта.
 4. oДа се подготвят децата за начално четене и писане без да се осъществява същински процес на ограмотяване.

 

В областта „литература“:

 1. oДа се осигури уточняване и конкретизиране на детските впечатления и тяхното споделяне.
 2. oДа стимулира познавателното развитие, да поражда искрени и спонтанни емоционални реакции.
 3. oДа мотивира търсенето и придобиването на нови сведения – да разширява, уточнява и провокира детския опит.
 4. oДа допълва нагледните представи и компенсира липсата на непосредствен опит.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• Да се формират личности, способни да се адаптират в динамично променящия се съвременен свят:

 1. oДа бъдат креативни;
 2. oДа отстояват истината и справедливостта;
 3. oДа умеят да вземат информирани решения.

• Да се формират личности, които да представят ОДК като лидер сред извънучилищните педагогически учреждения, изграждайки конкурентна европейска образователна среда, насърчаваща и подкрепяща всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и професионално развитие.

 

Ръководител:

Гинка Михайлова

/Директор на ОДК/


Последна промяна от Петък, 22 Ноември 2019г. 07:54ч.