Автор: Administrator   
Сряда, 13 Декември 2017г. 18:45ч.


ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОДК


Гр. Смолян, бул. „България” № 5;      

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

www.odk-smolyan.eu

 

 

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

    /Михайлова, Г./

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА

 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 
 

 

 

 

Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 02.10.2017г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Въведение

 

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Подкрепата включва:

-          занимания по интереси;

-          кариерно ориентиране на учениците;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата се предоставя чрез:

-          проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

-          организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

-          организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

-          подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          кариерно ориентиране на учениците спрямо подготовката им в ЦПЛР-ОДК;

-          превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;

-          осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

-          съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

          1.наука и технологии;

          2.изкуства;

          3.спорт;

 

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми:

Профил природоматематически:

Клуб по експериментална физика и моделиране - 2 групи;

Профил екология и опазване на околната среда:

Клуб „Знам и мога“ - 1 група;

Профил приложно-технически:

Клуб „Забавен немски език“ - 1 група;

Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

Профил хуманитарно-обществен:

Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи;

Клуб „Краезнание“ - 2 групи;

 

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Литературно творчество:

Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 2 групи;

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - 2 групи;

Профил Танцово изкуство:

Клуб по спортни танци - 12 групи;

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - 2 групи;

Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Към област „Спорт“ са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Индивидуални спортове:

Школа по източни бойни изкуства - 2 групи;

Профил Колективни спортове:

Клуб „Забавни спортни игри и ориентиране“ - 2 групи;

 

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:


1.Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;

2.Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;

5.Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.Хуманизъм и толерантност;

7.Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8.Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

1.Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;

2.Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;

3.Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

      І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦПЛР- ОДК

      Утвърждаване и развитие на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

            ІІ. Цели

1.ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите от ЦПЛР-ОДК .

 

2.Стратегически цели:

 • Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;
 • Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;
  • Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности в посока на запазване на българската автентичност;
  • Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;
  • Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;
  • Повишаване квалификацията на персонала;
  • Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;
  • Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК за осигуряване на допълнително финансиране.

 

            ІІІ. Основни задачи за учебната 2017/2018 учебна година

1.Актуализиране на Стратегия за развитието на ЦПЛР-ОДК за периода 2017-2018г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.

2.Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.

3.Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.

4.Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.

5.Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно в поведение с цел превенция.

6.Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.

7.Участие в общински и национални конкурса, вкл. в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.

8.Включване на родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.

9.Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.

10.Квалификация на персонала и осигуряване на средства за провеждането и.

11.Поддържане на портфолио от всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.

12.Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

 

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

 

       І. Учебно –възпитателна дейност

 1. 1.Основни възпитателни дейности

-          Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;

-          Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез единство на образователните и възпитателните програми на учителите;

-          Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

-          Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.

-          Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.

-          Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.

-          Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.

-          Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

-          Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.

-          Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;

-          Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;

-          Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;

-          Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Учители по клубове и школи

 

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                      Срок: 18.09. – 29.09.2017 г.

Отг.: Учителите

2.2.   Разработване от учителите на годишни програми за обучение за отделните организационно-педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка, съгласно плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

                                                      Отг.: Учителите

 

           

ІІІ. Административна дейност

 

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2017/2018 г.

                                                      Срок: 06.10.2017 г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на дневниците за утвърждаване от директора.

                                                      Срок: 29.09. 2017 г.

                                                      Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

                                                      Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: 02 10.2017г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Атестиране на педагогическия персонал

                                                      Срок: 01.10.2018г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В края на календарната година и на учебната година

                                                      Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2018г.

                                                      Срок: м. 12.2017г.

                                                      Отг.: Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: м. 10.2017 г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                      Срок: По плана за контролната дейност на                                                                 директора

                                                      Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                      Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                      Отг.: Директор

 

 

ІV. Планирани събития

 

 

Октомври

 

 

Участие в Международен театрален фестивал „Забранено за възрастни“

Отг.: Йосифова

Срок: 02.10.2017г;

 

Държавно първенство по джу-джицу Димитровград

Отг.: Ковачев

Срок: 15.10.2017г;

 

Фестивал на бойните спортове София, зала Триадица

Отг.: Ковачев

Срок: 22.10.2017г;

 

Национален фолклорен конкурс „Пиленце пее“ София

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.10.2017г.;

 

 

Ноември

 

 

Тв предаване “Будителите от родния край”

Отг.: Арсова

Срок: 01.11.2017г. ;

 

Изследователски проекти - НК „Родолюбие“

Отг.: Арсова

Срок: м.11.2017г.;

 

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ Смолян

Отг.: Ковачев

Срок: 18.11.2017г;

 

„Градският и полският мишок“ - драматизация на испански език и „Джак и бобеното стебло“ - драматизация на английски език в Център за хора с увреждания „Звънче“ по повод Деня на християнското семейство

Отг.: Велкова

Срок: 21.11.2017г.;

 

Декември

 

 

Коледен поздравителен концерт за Съюза на инвалидите по случай Деня на инвалида - 3-ти декември

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: 03.12.2017г.;

 

Участие в палене на светлините на общинската Коледна елха

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.12.2017г.;

 

V олимпиада по експериментална физика София

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срок: 09.12.2017г;

 

Коледни ателиета;

Отг.: Арсова, Велкова, Плеснева

Срок: м.12.2017г.;

 

Коледен благотворителен концерт

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: м.12.2017г.;

 

Благотворителна Коледна изложба

Отг.: Арсова

Срок: м.12.2017г.;

 

Коледен спектакъл „Зимна призака“ в куклен театър на РДТ „Н. Хайтов“

Отг.: Йосифова

Срок: 20.12.2017г.

 

Коледен спектакъл „Коледо, добре дошла“ в Педиатрично отделение на МБАЛ „Братан Шукеров“

 

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2017г.;

 

„Спящата красавица“ - Коледен спектакъл на английски език, „Шоколадовата къщичка“ - драматизация на испански език и изработване на Коледен венец в Център за хора с увреждания „Звънче“

Отг.: Велкова

Срок: м.12.2017г.;

 

Тв предаване „Коледа - традиции и обичаи“

Отг.: Арсова

Срок: 25.12.2017г.;

 

Участие в Национален конкурс „От Коледа до Васильовден” в НДД София

Отг. Арсова

Срок: 14.12.2017г.;

 

 

 

Февруари

 

Мултимедийна презентация „Апостоле, ти си ни нужен и днес“ - общинско табло

Отг.: Арсова

Срок: 19.02.2018г.;

 

 

Март

 

 

Изложба „Мартеничката символ на българския дух“

Отг.: Арсова, Плеснева, Велкова

Срок: 01.03.2018г.;

 

Тв предаване „Баба Марта - легенди и предания“

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2018г.;

 

„Косе Босе“ за Баба Марта в МБАЛ „Братан Шукеров“ - Педиатрично отделение

Отг.: Йосифова

Срок: 01.03.2018г.;

 

Тв предаване за 3 март

Отг.: Арсова

Срок: 03.03.2018г.;

 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: 03.03.2018г.;

 

Презентация на английски език и открит урок за Египетските пирамиди в ПГИ

Отг.: Велкова

Срок: м.03.2018г.;

 

 

Април

 

 

Foxy Loxy“ - драматизация на английски език и „Гълъб и мравка“ - драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“;

Отг.: Велкова

Срок: м.04.2018г.;

 

Международен детски фестивал „Млади таланти“ в НДД София

Отг.: Йосифова, Кондаклиев

Срок: 16.04.-18.04.2018г.;

 

Участие в НК „Лазарка - мома гиздава“

Отг.: Арсова

Срок: 19.04.2018г.;

 

Благотворителна изложба на тема „Великден - традиции и съвременност”

Отг.: Арсова, Плеснева, Велкова

Срок: м.04.2018г.;

Спектакъл „Комедия за щастливци“ в Дом за възрастни хора с. Фатово

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2018г.;

 

Тв предаване за Великден

Отг.: Арсова

Срок: 08.04.2018г.;

 

Фестивал на руската песен, поезия и танц

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.2018г. - съобразно организаторите;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.2018г. - съобразно организаторите;

 

 

Май

 

ХІХ Международен детски конкурс „Южни слънца“ Петрич

Отг.: Кондаклиев, Седянкова, Пичуров

Срок: 03.05.-05.05.2018г;

 

Международен турнир по джу-джицу за деца и юноши „Св. Георги“ София

Отг.: Ковачев

Срок: 14.05.2018г;

 

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2018г;

 

Годишна изложба на клуб „Традиции и обичаи“

Отг.: Арсова

Срок. м.05.2018г.;

 

Годишна продукция на клубовете по музика и спортни танци, театралната школа

Отг.: Седянкова, Пичуров и Кондаклиев; Йосифова

Срок: м.05.2018г.;

 

Тв предаване за 24 май

Отг.: Арсова

Срок: 24.05.2018г.;

 

Национални конкурси за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Авгел Каралийчев“

Отг.: Коджабашева

Срок: 17.05.2018г.;

 

 

Юни

 

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: 01.06.2018г.;

 

Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ...“

Отг.: Коджабашева

Срок: 02.06.2018г.;

 

Държавно първенство по джу-джицу Бургас

Отг.: Ковачев

Срок: 17-18.06.2018г;

Тв предаване за 18 юни - празник на обединения град Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 18.06.2018г.;

 

The Elephant Trainer“ - спектакъл на английски език, „Спящата красавица“ - драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“

Отг.: Велкова

Срок: м.06.2018г.;

 

 

Юли - август

 

Купа „Вариант 5“ Пампорово - ориентиране

Отг.: Найденова

Срок: 31.07. - 04.08.2018г.;

 

Купа „Тренера“ - ориентиране

Отг.: Найденова

Срок: 2018г. - съобразно организаторите;

 

Други участия:

 

Участия в благотворителни концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

 

Театрални спектакли в общинските училища, детски градини и ЦПЛР-УО

Отг.: Йосифова

Срок: тримесечно;

 

Олимпиади по физика - общински, областни, национални, международни;

Национални състезания за решаване на задачи по физика - есенно 2017 и пролетно 2018;

Турнир на младите физица София;

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срокове според организаторите

 

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

 

Спортни и туристически изяви през ваканциите, екскурзионни летувания до природни и исторически забележителности

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за извънучилищни дейности;

 

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                     Срок: м. юни 2018 г.

Отг.: Директор и учители

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 

 • Директора на Националния дворец на децата гр. София;
 • Директорите на ЦПЛРгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Несебър, гр. Сливен, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Петрич, гр. Чепеларе, гр. Девин, гр. Златоград и др.;
 • Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;
 • Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;
 • Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;
 • Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;
 • Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.
 • Ръководствата на читалищата в община Смолян.
 • Директора и колектива на Планетариум гр. Смолян;
 • Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;
 • Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;
 • Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;
 • Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 

 

 

 

 

 

Последна промяна от Сряда, 13 Декември 2017г. 19:13ч.