Автор: Administrator   
Сряда, 13 Декември 2017г. 18:45ч.


ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОДК


Гр. Смолян, бул. „България” № 5;      

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

www.odk-smolyan.eu


Pechat


 

 

 

 

                   ГОДИШЕН ПЛАН

 

                                         ЗА

 

                 УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 


Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 15.09.2020г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Въведение

 

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство и кариерно ориентиране и консултиране.

Подкрепата включва:

-          занимания по интереси;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата  се предоставя чрез:

-          проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

-          организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

-          организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

-          подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;

-          осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

-          съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в Наредба за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2.  съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

1.                            наука и технологии;

2.                            изкуства;

3.                            спорт;

 

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:

1.    Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;

2.    Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.    Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.    Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;

5.    Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.    Хуманизъм и толерантност;

7.    Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8.    Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.    Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10.               Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

1.         Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни, развлекателни програми и други;

2.    Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;

3.    Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи за индивидуално обучение по музика и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация.  ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

      І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ЦПЛР- ОДК

      Утвърждаване и развитие  на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

            ІІ. Цели

1.      ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите и другите педагогически специалисти в ЦПЛР-ОДК .

 

2.      Стратегически цели:

·         Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

·         Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;

·         Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности  в посока на запазване на българската автентичност;

·      Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;

·      Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;

·      Повишаване квалификацията на персонала;

·      Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;

·      Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК, за осигуряване на допълнително финансиране.

 

            ІІІ. Основни задачи за учебната 2020/2021 учебна година

1.      Актуализиране на документацията на ЦПЛР-ОДК за периода 2020-2021г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.

2.      Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.

3.      Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.

4.      Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на  възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.

5.      Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно поведение с цел превенция.

6.      Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.

7.      Участие в общински и национални конкурса, вкл. в националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.

8.      Включване  на  родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.

9.      Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.

10.  Квалификация на персонала и осигуряване на  средства за провеждането и.

11.  Поддържане на портфолио от  всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.

12.  Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

 

 

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

 

       І. Учебно –възпитателна дейност

1.      Основни възпитателни дейности

-          Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;

-          Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез  единство на образователните и възпитателните програми на учителите;

-          Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

-          Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.

-          Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.

-          Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.

-          Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.

-          Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

-          Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.

-          Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;

-          Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;

-          Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;

-          Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Учители по клубове и школи

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                      Срок: 25.09.2020 г.

 Отг.: Учителите

2.2.   Разработване от учителите на годишни програми за обучение за  отделните организационни педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка съгласно  плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 29.09.2020 г.

 Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                      Срок: 29.09.2020 г.

                                                      Отг.: Учителите

 

           

ІІІ. Административна дейност

 

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2020/2021 г.

                                                      Срок: 05.10.2020 г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на  дневниците за утвърждаване от директора.

                                                      Срок: 30.09. 2020 г.

                                                      Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 30.09.2020 г.

                                                      Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: 30.09.2020 г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал

                                                      Срок: 30.09.2020 г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В началото на учебната година, в края на календарната година и на учебната година

                                                      Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2021 г.

                                                      Срок: м. 12.2020 г.

                                                      Отг.:  Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 15.09.2020 г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 15.09.2020 г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: 15.09.2020 г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 15.09.2020 г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                      Срок: По плана за контролната дейност на                                                                 директора

                                                      Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                      Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                      Отг.: Директор

 

 

ІV. Планирани събития

 

 

 

Октомври

 

 

Международен фолклорен фестивал „Чуйте Девин“

Отг. Директор, организатор, счетоводител, ръководители Седянкова, Стойнев, Кондаклиев

Срок 02.-04.10.2020 г.;

 

Национален семинар по карате и джу-джицу – Ловеч

Отг.: Ковачев

Срок: м. 10.2020 г.;

 

Ученически игри

Отг.: Славчева

Срок: м.10.2020 г.;

 

 

Ноември

 

 

Ден на народните будители

Отг.: Кондаклиев

Срок: 01.11.2020 г.;

 

 

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ - Смолян

Отг.: Ковачев; Славчева

Срок: 08.11.2020 г;

 

 

Декември

 

 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - София

Отг. Коджебашева

Срок: м.12.2020 г.;

 

Палене на светлините на общинската Коледна елха

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2019г.;

 

Благотворителни Коледни ателиета

Отг.: Велкова, Коджебашева;

Срок: м.12.2019г.;

 

Коледен благотворителен концерт

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров; Кондаклиев;

Срок: м.12.2020 г.;

 

Коледен спектакъл „Коледо, добре дошла“ в куклен театър

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2019г.;

 

 

Февруари

 

Национална изложба – конкурс „Трифон Зарезан“

Отг.: Коджебашева

Срок: м.02.2021 г.;

 

 

Март

 

 

Национални конкурси „Водата – извор на живот“ – Бургас

Отг.: Коджебашева

Срок: м.03.2021 г.;

 

Благотворителна акция „Мартеничката - символ на българския дух“

Отг.: Велкова, Коджебашева;

Срок: 01.03.2020 г.;

 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 03.03.2020 г.;

 

НФК „Орфеево изворче“ Ст. Загора

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: м.03.2021  г.;

 

Ден на отворените врати в Окръжен съд Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: съобразно организатора

 

Фестивал на езиците

Отг.: Велкова

Срок: м. 03.2021 г.

 

 

Април

 

 

Международен детски фестивал „Млади таланти“ - София

Отг.: Седянкова; Стойнев; Кондаклиев; Йосифова

Срок: м.04.2021 г.;

 

ФК „Широка лъка пее и танцува“

Отг.: Седянкова; Стойнев; Пичуров

Срок: м.04.2021 г.;

 

Национален конкурс „Лазарка - мома гиздава“ - София

Отг.: Коджебашева

Срок: м.04.2021 г.;

 

Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2021 г.;

 

Национално състезание по спортни танци Асеновград

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2021 г.;

 

Великденски театрални представления пред ДГ

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2021г.;

 

Благотворително Великденско ателие

Отг.: Велкова, Коджебашева;

Срок: м.04.2021 г.;

 

Младежка научна сесия „Физиката в живота и в света около нас“

Отг.: Петев

Срок: м.04.2021 г.

 

Пролетно национално състезание за решаване на задачи по физика

Отг.: Петев

Срок: м.04.2021 г.

 

Май

 

 

ХХІІ Международен детски конкурс „Южни слънца“ - Петрич

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров, Кондаклиев

Срок: м.05.2021 г;

 

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ - Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2021г;

 

Национално състезание по спортни и модерни танци Хасково

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2021 г.;

 

Международен фестивал „Дъга над Клептуза“

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2020 г.;

 

НК „Златен извор“ Димитровград

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.05.2020г.;

 

Държавно първенство по джу-джицу, не ваза и карате – Ловеч

Отг.: Ковачев

Срок: м.05.2021 г.;

 

Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“

Отг.: Велкова

Срок: м.05.-06.2021 г.

 

Открит урок за Аляска

Отг.: Велкова

Срок: м. 05.2021 г.;

 

 

Юни

 

 

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: 01.06.2020 г.;

 

Международен екологичен форум „Сребърна“ – Силистра

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05. – 02.06.2020 г.;

 

Държавен шампионат по джу-джицу за деца до 12 г. – Бургас

Отг.: Ковачев

Срок: м. 06.2021 г.;

 

Ученически игри

Отг.: Славчева

Срок: м. 06.2021 г.;

 

Национална туристическа проява „Шипка“, Стара планина

Отг.: Славчева

Срок: м. 06.2021 г.;

 

Годишен концерт

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: м. 06.2021 г.;

 

Други участия:

 

Участия в благотворителни и други събития и концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

 

Театрални спектакли в общинските училища и детски градини

Отг.: Йосифова

Срок: периодично/ваканции;

 

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

 

Изяви през ваканциите

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за изяви по интереси;

 

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                     Срок: м. юни 2021 г.

Отг.: Директор, учители и кариерни консултанти

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 

·         Директора на Националния дворец на децата гр. София;

·         Директорите на ЦПЛР – гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Кюстендил, гр. Велинград, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Вършец, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Петрич, гр. Пещера, гр. Девин, гр. Златоград  и др.;

·         Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;

·         Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;

·         Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;

·         Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;

·         Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.

·         Ръководствата на читалищата в община Смолян.

·         Директора и колектива на НАОП гр. Смолян;

·         Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;

·         Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;

·         Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;

·         Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 


 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА

УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

 

Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 16.09.2019г. с Протокол №1.л. ГГ

РАЗДЕЛ I

Въведение

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство и кариерно ориентиране и консултиране.

Подкрепата включва:

 • занимания по интереси;
 • кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата  се предоставя чрез:

 • проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;
 • организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
 • организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;
 • подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
 • участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
 • кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
 • превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;
 • осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;
 • съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в Наредба за приобщаващото образование.

           ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

 1. наука и технологии;
 2. изкуства;
 3. спорт;

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми:

Профил природоматематически:

Клуб по експериментална физика и математическо моделиране - 2 групи;

Профил екология и опазване на околната среда:

Клуб „Любознайко“ - 2 групи;

Профил приложно-технически:

Клуб „Забавен английски език“ - 4 групи;

Профил хуманитарно-обществен:

Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи;

Клуб „Краезнание“ - 2 групи;

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Литературно творчество:

Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 2 групи;

Клуб „Вълшебните буквички“ – 1 група;

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - 2 групи;

Профил Танцово изкуство:

Клуб по спортни танци - 15 групи;

Школа по народни танци - 3 групи;

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - 2 група;

Школа по народно пеене – автентичен фолклор - 7 групи;

3. Към област „Спорт“ са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Индивидуални спортове:

Клуб по карате и джу-джицу - 1 група;

Профил Колективни спортове:

Школа по източни бойни изкуства - 1 група;

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:

 1. Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;
 2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;
 5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. Хуманизъм и толерантност;
 7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;
 10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

 1. Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни, развлекателни програми и други;
 2. Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;
 3. Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи за индивидуално обучение по музика и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация.  ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

     І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦПЛР- ОДК

     Утвърждаване и развитие  на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

           ІІ. Цели

 1. ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите и другите педагогически специалисти в ЦПЛР-ОДК .
 1. Стратегически цели:
 • Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;
 • Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;
 • Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности  в посока на запазване на българската автентичност;
 • Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;
 • Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;
 • Повишаване квалификацията на персонала;
 • Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;
 • Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК, за осигуряване на допълнително финансиране.

           ІІІ. Основни задачи за учебната 2019/2020 учебна година

 1. Актуализиране на документацията на ЦПЛР-ОДК за периода 2019-2020г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.
 2. Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.
 3. Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.
 4. Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на  възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.
 5. Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно поведение с цел превенция.
 6. Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.
 7. Участие в общински и национални конкурса, вкл. в националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.
 8. Включване  на  родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.
 9. Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.
 10. Квалификация на персонала и осигуряване на  средства за провеждането и.
 11. Поддържане на портфолио от  всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.
 12. Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

      І. Учебно –възпитателна дейност

 1. Основни възпитателни дейности
 • Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;
 • Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез  единство на образователните и възпитателните програми на учителите;
 • Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;
 • Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.
 • Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.
 • Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.
 • Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.
 • Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 • Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.
 • Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;
 • Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;
 • Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;
 • Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Учители по клубове и школи

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                    Срок: 27.09.2019 г.

Отг.: Учителите

  1. Разработване от учителите на годишни програми за обучение за  отделните организационни педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка съгласно  плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                    Срок: 27.09.2019 г.

Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                    Срок: 27.09.2019 г.

                                                    Отг.: Учителите

           

ІІІ. Административна дейност

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2019/2020 г.

                                                    Срок: м.10.2019 г.

                                                    Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на  дневниците за утвърждаване от директора.

                                                    Срок: 27.09. 2019 г.

                                                    Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                    Срок: 27.09.2019 г.

                                                    Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: 27.09.2019г.

                                                    Отг.: Директор

 1. Атестиране на педагогическия персонал

                                                    Срок: 27.09.2019г.

                                                    Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В края на календарната година и на учебната година

                                                    Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2020г.

                                                    Срок: м. 12.2019г.

                                                    Отг.:  Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 16.09.2019г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 16.09.2019г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: 16.09.2019г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 16.09.2019г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                    Срок: По плана за контролната дейност на                                                                директора

                                                    Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                    Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                    Отг.: Директор

ІV. Планирани събития

Октомври

Международен фестивал „Забранено за възрастни“

Отг. Йосифова

Срок 30.09.2019 г.;

Ноември

Ден на народните будители

Отг.: Йосифова, Кондаклиев

Срок: 01.11.2019 г.;

Тв предаване “Будителите от родния край”        

Отг.: Арсова

Срок: 01.11.2019 г.;

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ - Смолян

Отг.: Ковачев; Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: 08.11.2019 г;

Ден на християнското семейство – съвместен концерт

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: 21.11.2019 г.;

Национален конкурс „Родолюбие“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.11.2019 г.;

Национален конкурс „Морето, морето, морето...“ – Варна

Отг.: Коджебашева

Срок: м.11.2019 г.;

Декември

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - София

Отг. Арсова

Срок: м.12.2019 г.;

Палене на светлините на общинската Коледна елха

Отг.: Йосифова, Седянкова

Срок: м.12.2019г.;

Благотворителни Коледни ателиета

Отг.: Арсова,

Срок: м.12.2019г.;

Коледен благотворителен концерт

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.12.2019г.;

Коледен спектакъл „Коледо, добре дошла“ в куклен театър

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2019г.;

Тв предаване „Коледа - традиции и обичаи“

Отг.: Арсова

Срок: м.12.2019г.;

Март

Национални конкурси „Водата – извор на живот“ – Бургас

Отг.: Коджебашева

Срок: м.03.2020 г.;

Благотворителна акция „Мартеничката - символ на българския дух“

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2020 г.;

Тв предаване „Баба Марта - легенди и предания“

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2020 г.;

Тв предаване за 3 март

Отг.: Арсова

Срок: 03.03.2020 г.;

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 03.03.2020 г.;

НФК „Орфеево изворче“ Ст. Загора

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: м.03.2020 г.;

Ден на отворените врати в Окръжен съд Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: съобразно организатора

ХІV национален конкурс „Тодор Колев“ гр. Шумен

Отг.: Йосифова

Срок: 27-28.03.2020 г.;

Април

Международен детски фестивал „Млади таланти“ - София

Отг.: Седянкова, Стойнев, Кондаклиев, Йосифова

Срок: м.04.2020г.;

ФК „Широка лъка пее и танцува“

Отг.: Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: м.04.2020г.;

Великденски театрални представления пред ДГ

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2020г.;

Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.-05.2020 г. - съобразно организаторите;

Национален конкурс „Лазарка - мома гиздава“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2020 г.;

НК „Зелена планета 2020“

Отг.: Коджебашева

Срок: м.04.2020 г.;

Благотворително ателие на тема „Великден - традиции и съвременност” - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2020г.;

Тв предаване за Великден

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2020г.;

Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце“

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2020 г.;

Национално състезание по спортни танци Асеновград

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2020 г.;

Май

ХХ Международен детски конкурс „Южни слънца“ - Петрич

Отг.: Кондаклиев, Седянкова, Стойнев, Пичуров

Срок: м.05.2020 г;

НК „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ София

Отг.: Коджебашева

Срок: м.05.2020 г.;

Международен екологичен форум „Сребърна“ – Силистра

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05. – 02.06.2020 г.;

НК „България в картини и слово“ Търговище

Отг.: Коджебашева

Срок: м.05.2020 г.;

НК „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ София

Отг.: Коджебашева

Срок: м.05.2020 г.;

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ - Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2020г;

Национално състезание по спортни танци Хасково

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2020 г.;

Международен фестивал „Дъга над Клептуза“

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.04.2020 г.;

НК „Златен извор“ Димитровград

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.05.2020г.;

Годишна продукция на клубовете по музика; спортни, и народни танци; театралната школа

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев, Стойнев, Йосифова

Срок: м.05.2020 г.;

Юни

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: 01.06.2020 г.;

Други участия:

Участия в благотворителни и други събития и концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

Театрални спектакли в общинските училища и детски градини

Отг.: Йосифова

Срок: периодично/ваканции;

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

Изяви през ваканциите

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за изяви по интереси;

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                   Срок: м. юни 2020 г.

Отг.: Директор, учители и кариерни консултанти

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 • Директора на Националния дворец на децата гр. София;
 • Директорите на ЦПЛР – гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Кюстендил, гр. Велинград, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Вършец, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Петрич, гр. Пещера, гр. Девин, гр. Златоград  и др.;
 • Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;
 • Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;
 • Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;
 • Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;
 • Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.
 • Ръководствата на читалищата в община Смолян.
 • Директора и колектива на НАОП гр. Смолян;
 • Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;
 • Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;
 • Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;
 • Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 
 

 

 

Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 01.10.2018г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Въведение

 

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство и кариерно ориентиране и консултиране.

Подкрепата включва:

-          занимания по интереси;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата  се предоставя чрез:

-          проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

-          организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

-          организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

-          подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;

-          осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

-          съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в Наредба за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2.  съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

1.                            наука и технологии;

2.                            изкуства;

3.                            спорт;

 

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми:

Профил природоматематически:

Клуб по експериментална физика и моделиране - 2 групи;

Профил екология и опазване на околната среда:

Клуб „Любознайко“ - 1 група;

Профил приложно-технически:

Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

Профил хуманитарно-обществен:

Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи;

Клуб „Краезнание“ - 2 групи;

 

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Литературно творчество:

Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 1 група;

Клуб „Вълшебните буквички“ – 1 група;

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - 2 групи;

Профил Танцово изкуство:

Клуб по спортни танци - 14 групи;

Школа по народни танци - 2 групи;

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - 2 групи;

Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Към област „Спорт“ са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Индивидуални спортове:

Клуб по карате и джу-джицу - 1 група;

Профил Колективни спортове:

Школа по източни бойни изкуства - 1 група;

 

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:

1.    Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;

2.    Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.    Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.    Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;

5.    Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.    Хуманизъм и толерантност;

7.    Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8.    Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.    Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10.              Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

1.         Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни, развлекателни програми и други;

2.    Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;

3.    Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи за индивидуално обучение по музика и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация.  ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

      І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ЦПЛР- ОДК

      Утвърждаване и развитие  на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

            ІІ. Цели

1.      ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите и другите педагогически специалисти в ЦПЛР-ОДК .

 

2.      Стратегически цели:

·         Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

·         Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;

·         Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности  в посока на запазване на българската автентичност;

·      Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;

·      Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;

·      Повишаване квалификацията на персонала;

·      Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;

·      Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК, за осигуряване на допълнително финансиране.

 

            ІІІ. Основни задачи за учебната 2018/2019 учебна година

1.      Актуализиране на документацията на ЦПЛР-ОДК за периода 2018-2019г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.

2.      Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.

3.      Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.

4.      Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на  възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.

5.      Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно поведение с цел превенция.

6.      Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.

7.      Участие в общински и национални конкурса, вкл. в националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.

8.      Включване  на  родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.

9.      Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.

10.  Квалификация на персонала и осигуряване на  средства за провеждането и.

11.  Поддържане на портфолио от  всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.

12.  Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

 

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

 

       І. Учебно –възпитателна дейност

1.      Основни възпитателни дейности

-          Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;

-          Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез  единство на образователните и възпитателните програми на учителите;

-          Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

-          Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.

-          Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.

-          Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.

-          Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.

-          Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

-          Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.

-          Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;

-          Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;

-          Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;

-          Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Учители по клубове и школи

 

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

 Отг.: Учителите

2.2.   Разработване от учителите на годишни програми за обучение за  отделните организационни педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка съгласно  плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

 Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

                           

                                                     Отг.: Учителите

 

           

ІІІ. Административна дейност

 

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2018/2019 г.

                                                     Срок: м.10.2018 г.

                                                     Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на  дневниците за утвърждаване от директора.

                                                     Срок: 28.09. 2018 г.

                                                     Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

                                                     Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: м.10.2018г.

                                                     Отг.: Директор

 1. Атестиране на педагогическия персонал

                                                     Срок: 01.10.2018г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В края на календарната година и на учебната година

                                                     Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2019г.

                                                     Срок: м. 12.2018г.

                                                     Отг.:  Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                     Срок: По плана за контролната дейност на                                                               директора

                                                     Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                     Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                     Отг.: Директор

 

 

ІV. Планирани събития

 

 

 

Октомври

 

 

Международен фестивал „Забранено за възрастни“

Отг. Йосифова, Седянкова, Кондаклиев

Срок 01.10.2018 г.;

 

 

Ноември

 

 

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ - Смолян

Отг.: Ковачев

Срок: м.11.2018г;

 

Национален конкурс „Родолюбие“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.11.2018г.;

 

Национален конкурс „Морето, морето, морето...“ – Варна

Отг.: Коджебашева

Срок: м. ноември 2018 г.;

 

Тв предаване “Будителите от родния край” - Смолян        

Отг.: Арсова

Срок: 01.11.2018г. ;

 

Драматизация на испански език и Драматизация на английски език в Център за хора с увреждания „Звънче“ по повод Деня на християнското семейство - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: 21.11.2018г.;

 

 

Декември

 

 

VІ олимпиада по експериментална физика - София

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срок: 09.12.2018г;

 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - София

Отг. Арсова

Срок: 14.12.2018г.;

 

Коледен поздравителен концерт за Съюза на инвалидите по случай Деня на инвалида - 3-ти декември - Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев

Срок: м.12.2018г.;

 

Палене на светлините на общинската Коледна елха - Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледни ателиета - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен благотворителен концерт - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен спектакъл „Червената шапчица“ в куклен театър - Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен спектакъл на английски език, драматизация на испански език и изработване на Коледен венец в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.12.2018г.;

 

Тв предаване „Коледа - традиции и обичаи“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 25.12.2018г.;

 

 

Февруари

 

 

Национален конкурс „Любовта в нас“ – Варна

Отг.: Коджебашева

Срок: 16.02.2019 г.;

 

 

Март

 

 

Национални конкурси „Водата – извор на живот“ – Бургас

Отг.: Коджебашева

Срок: 22.03.2019 г.;

 

Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка“ – София

Отг.: Коджебашева

Срок: м.03-04.2019 г.;

 

Изложба „Мартеничката символ на българския дух“ - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: 01.03.2019г.;

 

Тв предаване „Баба Марта - легенди и предания“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2019г.;

 

Тв предаване за 3 март - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 03.03.2019г.;

 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 03.03.2019г.;

 

 

 

Април

 

 

 

Международен детски фестивал „Млади таланти“ - София

Отг.: Йосифова

Срок: 15.04.-20.04.2019г.;

 

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: 05 – 06.04.2019 г.;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ - Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.-05.2019г. - съобразно организаторите;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.-05.2019г. - съобразно организаторите;

 

Национален конкурс „Лазарка - мома гиздава“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2019г.;

 

Национален ученически празник „За хляба наш“ – Благоевград

Отг.: Коджебашева

Срок: 19 – 20.04.2019 г.;

 

Драматизация на английски език и драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.04.2019г.;

 

Благотворителна изложба на тема „Великден - традиции и съвременност” - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: м.04.2018г.;

 

Спектакъл „Комедия за щастливци“ в Дом за възрастни хора - с. Фатово

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2019г.;

 

Тв предаване за Великден - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2019г.;

 

 

Май

 

 

ХХ Международен детски конкурс „Южни слънца“ - Петрич

Отг.: Кондаклиев, Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 02.05.-04.05.2019г;

 

Международен екологичен форум „Сребърна“ – Силистра

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05. – 02.06.2019 г.;

 

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ - Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2019г;

 

Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“ – Враца

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05.2019 г.;

 

Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“ - Варна

Отг.: Велкова

Срок: м. май – юни 2019 г.;

 

Годишна изложба на клуб „Традиции и обичаи“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок. м.05.2019г.;

 

Годишна продукция на клубовете по музика, спортни и народни танци; театралната школа - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев и Стойнев; Йосифова

Срок: м.05.2019г.;

 

 

Юни

 

 

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: 01.06.2019г.;

 

Тв предаване за 18 юни - празник на обединения град Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 18.06.2019г.;

 

Спектакъл на английски език, драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.06.2019г.;

 

 

Други участия:

 

Участия в благотворителни концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

 

Театрални спектакли в общинските училища, детски градини и ЦПЛР-УО

Отг.: Йосифова

Срок: периодично;

 

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

 

Спортни и туристически изяви през ваканциите, екскурзионни летувания до природни и исторически забележителности

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за изяви по интереси;

 

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                    Срок: м. юни 2019 г.

Отг.: Директор и учители

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 

·         Директора на Националния дворец на децата гр. София;

·         Директорите на ЦПЛРгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Ихтиман, гр. Кюстендил, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Вършец, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Петрич, гр. Пещера, гр. Девин, гр. Златоград  и др.;

·         Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;

·         Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;

·         Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;

·         Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;

·         Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.

·         Ръководствата на читалищата в община Смолян.

·         Директора и колектива на НАОП гр. Смолян;

·         Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;

·         Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;

·         Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;

·         Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 


 

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

    /Михайлова, Г./

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА

 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 
 

 

 

 

Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 02.10.2017г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Въведение

 

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Подкрепата включва:

-          занимания по интереси;

-          кариерно ориентиране на учениците;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата се предоставя чрез:

-          проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

-          организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

-          организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

-          подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          кариерно ориентиране на учениците спрямо подготовката им в ЦПЛР-ОДК;

-          превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;

-          осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

-          съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

          1.наука и технологии;

          2.изкуства;

          3.спорт;

 

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми:

Профил природоматематически:

Клуб по експериментална физика и моделиране - 2 групи;

Профил екология и опазване на околната среда:

Клуб „Знам и мога“ - 1 група;

Профил приложно-технически:

Клуб „Забавен немски език“ - 1 група;

Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

Профил хуманитарно-обществен:

Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи;

Клуб „Краезнание“ - 2 групи;

 

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Литературно творчество:

Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 2 групи;

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - 2 групи;

Профил Танцово изкуство:

Клуб по спортни танци - 12 групи;

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - 2 групи;

Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Към област „Спорт“ са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Индивидуални спортове:

Школа по източни бойни изкуства - 2 групи;

Профил Колективни спортове:

Клуб „Забавни спортни игри и ориентиране“ - 2 групи;

 

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:


1.Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;

2.Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;

5.Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.Хуманизъм и толерантност;

7.Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8.Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

1.Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;

2.Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;

3.Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

      І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦПЛР- ОДК

      Утвърждаване и развитие на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

            ІІ. Цели

1.ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите от ЦПЛР-ОДК .

 

2.Стратегически цели:

 • Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;
 • Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;
  • Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности в посока на запазване на българската автентичност;
  • Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;
  • Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;
  • Повишаване квалификацията на персонала;
  • Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;
  • Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК за осигуряване на допълнително финансиране.

 

            ІІІ. Основни задачи за учебната 2017/2018 учебна година

1.Актуализиране на Стратегия за развитието на ЦПЛР-ОДК за периода 2017-2018г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.

2.Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.

3.Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.

4.Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.

5.Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно в поведение с цел превенция.

6.Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.

7.Участие в общински и национални конкурса, вкл. в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.

8.Включване на родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.

9.Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.

10.Квалификация на персонала и осигуряване на средства за провеждането и.

11.Поддържане на портфолио от всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.

12.Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

<

 

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

 

       І. Учебно –възпитателна дейност

 1. 1.Основни възпитателни дейности

-          Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;

-          Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез единство на образователните и възпитателните програми на учителите;

-          Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

-          Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.

-          Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.

-          Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.

-          Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.

-          Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

-          Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.

-          Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;

-          Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;

-          Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;

-          Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Учители по клубове и школи

 

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                      Срок: 18.09. – 29.09.2017 г.

Отг.: Учителите

2.2.   Разработване от учителите на годишни програми за обучение за отделните организационно-педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка, съгласно плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

                                                      Отг.: Учителите

 

           

ІІІ. Административна дейност

 

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2017/2018 г.

                                                      Срок: 06.10.2017 г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на дневниците за утвърждаване от директора.

                                                      Срок: 29.09. 2017 г.

                                                      Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                      Срок: 29.09.2017 г.

                                                      Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: 02 10.2017г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Атестиране на педагогическия персонал

                                                      Срок: 01.10.2018г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В края на календарната година и на учебната година

                                                      Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2018г.

                                                      Срок: м. 12.2017г.

                                                      Отг.: Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: м. 10.2017 г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 29.09.2017г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                      Срок: По плана за контролната дейност на                                                                 директора

                                                      Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                      Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                      Отг.: Директор

 

 

ІV. Планирани събития

 

 

Октомври

 

 

Участие в Международен театрален фестивал „Забранено за възрастни“

Отг.: Йосифова

Срок: 02.10.2017г;

 

Държавно първенство по джу-джицу Димитровград

Отг.: Ковачев

Срок: 15.10.2017г;

 

Фестивал на бойните спортове София, зала Триадица

Отг.: Ковачев

Срок: 22.10.2017г;

 

Национален фолклорен конкурс „Пиленце пее“ София

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.10.2017г.;

 

 

Ноември

 

 

Тв предаване “Будителите от родния край”

Отг.: Арсова

Срок: 01.11.2017г. ;

 

Изследователски проекти - НК „Родолюбие“

Отг.: Арсова

Срок: м.11.2017г.;

 

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ Смолян

Отг.: Ковачев

Срок: 18.11.2017г;

 

„Градският и полският мишок“ - драматизация на испански език и „Джак и бобеното стебло“ - драматизация на английски език в Център за хора с увреждания „Звънче“ по повод Деня на християнското семейство

Отг.: Велкова

Срок: 21.11.2017г.;

 

Декември

 

 

Коледен поздравителен концерт за Съюза на инвалидите по случай Деня на инвалида - 3-ти декември

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: 03.12.2017г.;

 

Участие в палене на светлините на общинската Коледна елха

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.12.2017г.;

 

V олимпиада по експериментална физика София

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срок: 09.12.2017г;

 

Коледни ателиета;

Отг.: Арсова, Велкова, Плеснева

Срок: м.12.2017г.;

 

Коледен благотворителен концерт

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: м.12.2017г.;

 

Благотворителна Коледна изложба

Отг.: Арсова

Срок: м.12.2017г.;

 

Коледен спектакъл „Зимна призака“ в куклен театър на РДТ „Н. Хайтов“

Отг.: Йосифова

Срок: 20.12.2017г.

 

Коледен спектакъл „Коледо, добре дошла“ в Педиатрично отделение на МБАЛ „Братан Шукеров“

 

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2017г.;

 

„Спящата красавица“ - Коледен спектакъл на английски език, „Шоколадовата къщичка“ - драматизация на испански език и изработване на Коледен венец в Център за хора с увреждания „Звънче“

Отг.: Велкова

Срок: м.12.2017г.;

 

Тв предаване „Коледа - традиции и обичаи“

Отг.: Арсова

Срок: 25.12.2017г.;

 

Участие в Национален конкурс „От Коледа до Васильовден” в НДД София

Отг. Арсова

Срок: 14.12.2017г.;

 

 

 

Февруари

 

Мултимедийна презентация „Апостоле, ти си ни нужен и днес“ - общинско табло

Отг.: Арсова

Срок: 19.02.2018г.;

 

 

Март

 

 

Изложба „Мартеничката символ на българския дух“

Отг.: Арсова, Плеснева, Велкова

Срок: 01.03.2018г.;

 

Тв предаване „Баба Марта - легенди и предания“

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2018г.;

 

„Косе Босе“ за Баба Марта в МБАЛ „Братан Шукеров“ - Педиатрично отделение

Отг.: Йосифова

Срок: 01.03.2018г.;

 

Тв предаване за 3 март

Отг.: Арсова

Срок: 03.03.2018г.;

 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: 03.03.2018г.;

 

Презентация на английски език и открит урок за Египетските пирамиди в ПГИ

Отг.: Велкова

Срок: м.03.2018г.;

 

 

Април

 

 

Foxy Loxy“ - драматизация на английски език и „Гълъб и мравка“ - драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“;

Отг.: Велкова

Срок: м.04.2018г.;

 

Международен детски фестивал „Млади таланти“ в НДД София

Отг.: Йосифова, Кондаклиев

Срок: 16.04.-18.04.2018г.;

 

Участие в НК „Лазарка - мома гиздава“

Отг.: Арсова

Срок: 19.04.2018г.;

 

Благотворителна изложба на тема „Великден - традиции и съвременност”

Отг.: Арсова, Плеснева, ВелковаОтг.: Арсова, Плеснева, Велкова

Срок: м.04.2018г.;

Спектакъл „Комедия за щастливци“ в Дом за възрастни хора с. Фатово

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2018г.;

 

Тв предаване за Великден

Отг.: Арсова

Срок: 08.04.2018г.;

 

Фестивал на руската песен, поезия и танц

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.2018г. - съобразно организаторите;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.2018г. - съобразно организаторите;

 

 

Май

 

ХІХ Международен детски конкурс „Южни слънца“ Петрич

Отг.: Кондаклиев, Седянкова, Пичуров

Срок: 03.05.-05.05.2018г;

 

Международен турнир по джу-джицу за деца и юноши „Св. Георги“ София

Отг.: Ковачев

Срок: 14.05.2018г;

 

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2018г;

 

Годишна изложба на клуб „Традиции и обичаи“

Отг.: Арсова

Срок. м.05.2018г.;

 

Годишна продукция на клубовете по музика и спортни танци, театралната школа

Отг.: Седянкова, Пичуров и Кондаклиев; Йосифова

Срок: м.05.2018г.;

 

Тв предаване за 24 май

Отг.: Арсова

Срок: 24.05.2018г.;

 

Национални конкурси за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Авгел Каралийчев“

Отг.: Коджабашева

Срок: 17.05.2018г.;

 

 

Юни

 

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров, Кондаклиев

Срок: 01.06.2018г.;

 

Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ...“

Отг.: Коджабашева

Срок: 02.06.2018г.;

 

Държавно първенство по джу-джицу Бургас

Отг.: Ковачев

Срок: 17-18.06.2018г;

Тв предаване за 18 юни - празник на обединения град Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 18.06.2018г.;

 

The Elephant Trainer“ - спектакъл на английски език, „Спящата красавица“ - драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“

Отг.: Велкова

Срок: м.06.2018г.;

 

 

Юли - август

 

Купа „Вариант 5“ Пампорово - ориентиране

Отг.: Найденова

Срок: 31.07. - 04.08.2018г.;

 

Купа „Тренера“ - ориентиране

Отг.: Найденова

Срок: 2018г. - съобразно организаторите;

 

Други участия:

 

Участия в благотворителни концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

 

Театрални спектакли в общинските училища, детски градини и ЦПЛР-УО

Отг.: Йосифова

Срок: тримесечно;

 

Олимпиади по физика - общински, областни, национални, международни;

Национални състезания за решаване на задачи по физика - есенно 2017 и пролетно 2018;

Турнир на младите физица София;

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срокове според организаторите

 

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

 

Спортни и туристически изяви през ваканциите, екскурзионни летувания до природни и исторически забележителности

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за извънучилищни дейности;

 

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                     Срок: м. юни 2018 г.

Отг.: Директор и учители

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 

 • Директора на Националния дворец на децата гр. София;
 • Директорите на ЦПЛРгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Несебър, гр. Сливен, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Петрич, гр. Чепеларе, гр. Девин, гр. Златоград и др.;
 • Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;
 • Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;
 • Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;
 • Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;
 • Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.
 • Ръководствата на читалищата в община Смолян.
 • Директора и колектива на Планетариум гр. Смолян;
 • Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;
 • Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;
 • Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;
 • Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА

 

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишният план е приет с решение №4 на заседание на Педагогическия съвет от 01.10.2018г. с Протокол №1.л. ГГ

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Въведение

 

ЦПЛР-ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Смолян, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство и кариерно ориентиране и консултиране.

Подкрепата включва:

-          занимания по интереси;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          педагогическа и психологическа подкрепа.

Подкрепата  се предоставя чрез:

-          проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво;

-          организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

-          организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

-          подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

-          кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

-          превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

-          индивидуална работа с децата и учениците с изявени дарби;

-          осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

-          съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

 

Дейности и организация на дейността в ЦПЛР-ОДК

Образователната дейност в ЦПЛР-ОДК се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в Наредба за приобщаващото образование.

            ЦПЛР-ОДК осъществява следните дейности:

 1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;
 2.  съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;
 3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;
 4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. изгражда у децата  навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.
 6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;
 7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и формира приобщаване към националните и общочовешки ценности;
 9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
 10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
 11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
 12. участва в национални и международни изяви на деца и ученици;
 13. участва в национални и международни проекти;
 14. участва със свои представители в национални и международни инициативи.
 15. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
 16. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ПУ, ВСУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:

1.                            наука и технологии;

2.                            изкуства;

3.                            спорт;

 

1. Към област „Наука и технологии“ са следните постоянни педагогически форми:

Профил природоматематически:

Клуб по експериментална физика и моделиране - 2 групи;

Профил екология и опазване на околната среда:

Клуб „Любознайко“ - 1 група;

Профил приложно-технически:

Клуб „Забавен английски език“ - 2 групи;

Клуб „Забавен испански език“ - 1 група;

Профил хуманитарно-обществен:

Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи;

Клуб „Краезнание“ - 2 групи;

 

2. Към област „Изкуства” са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Литературно творчество:

Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 1 група;

Клуб „Вълшебните буквички“ – 1 група;

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - 2 групи;

Профил Танцово изкуство:

Клуб по спортни танци - 14 групи;

Школа по народни танци - 2 групи;

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - 2 групи;

Школа по народно пеене - 1 група;

 

3. Към област „Спорт“ са следните постоянни педагогическите форми:

Профил Индивидуални спортове:

Клуб по карате и джу-джицу - 1 група;

Профил Колективни спортове:

Школа по източни бойни изкуства - 1 група;

 

Дейността на ЦПЛР-ОДК се основава на принципите на:

1.    Свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.;

2.    Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.    Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.    Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на обучението в ЦПЛР-ОДК;

5.    Запазване и развитие на българската образователна традиция;

6.    Хуманизъм и толерантност;

7.    Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8.    Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9.    Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ЦПЛР- ОДК;

10.              Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

Учебният процес се организира и провежда в организационни педагогически форми.

Дейностите в организационните педагогически форми са:

1.         Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни, развлекателни програми и други;

2.    Групови – школи, клубове, експедиции с учебна цел и други;

3.    Индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи за индивидуално обучение по музика и други.

Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ОДК.

При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация.  ЦПЛР-ОДК все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

РАЗДЕЛ II

Визия, цели, задачи

     

      І. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ЦПЛР- ОДК

      Утвърждаване и развитие  на ЦПЛР-ОДК като стратегическа образователна и възпитателна среда в свободното от учебни занятия време на децата от община Смолян, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към личностна изява и творческо развитие в областта на науката, технологиите, изкуството и спорта и е отворена за промени и иновации.

           

            ІІ. Цели

1.      ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЦПЛР-ОДК: Създаване на условия за личностното развитие на децата и учениците от община Смолян, изграждане на тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси, чрез високо професионалната работа на учителите и другите педагогически специалисти в ЦПЛР-ОДК .

 

2.      Стратегически цели:

·         Развиване на ЦПЛР-ОДК като център на територията на община Смолян за работа с деца и ученици в свободното им време чрез повишаване на интереса и подпомагане на желанието у учениците за напредък в различните области на познанието, чрез организационната и съдържателна гъвкавост на предлаганите форми и даване възможност на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

·         Изграждане у децата на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори;

·         Формиране у подрастващите на потребност за непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешки ценности  в посока на запазване на българската автентичност;

·      Привличане, включване и увеличаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата в неравностойно социално положение в клубовете и школите на ЦПЛР-ОДК;

·      Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база в Центъра;

·      Повишаване квалификацията на персонала;

·      Институционално взаимодействие с местната власт, училищата, детските градини, сродните организации, НПО;

·      Разработване и управление на проекти, касаещи дейността на ЦПЛР-ОДК, за осигуряване на допълнително финансиране.

 

            ІІІ. Основни задачи за учебната 2018/2019 учебна година

1.      Актуализиране на документацията на ЦПЛР-ОДК за периода 2018-2019г., която да отговаря на новите стратегически документи, приети на общинско и областно, както и национално и европейско равнище.

2.      Актуализиране на учебните програми на учителите спрямо новите нагласи и възможности на учениците и съобразени с новите нормативни документи, свързани със ЗПУО.

3.      Прилагане на нови интерактивни методи и съвременни технологии в учебно-възпитателния процес.

4.      Широко отваряне на всеки клуб и школа и коопериране с останалите клубове и школи за съвместни продукции, които да се изнасят пред публика - не само пред родителите, а театрални, хореографски и музикални постановки да бъдат представяни в актовите зали на училищата и детските градини. Продукцията на ЦПЛР-ОДК носи много послания към учениците в училищата, в които се учат съучениците и връстниците на  възпитаниците на ЦПЛР-ОДК.

5.      Тясно сътрудничество между училищните екипи за приобщаващо образование и ЦПЛР-ОДК за насочване на талантливите деца към школите, както и децата с проблемно поведение с цел превенция.

6.      Излизане от рамките на община Смолян и предприемане на турнета, не само с конкурсен и фестивален характер, а и за представяне на продукцията на сцените в страната, с цел самофинансиране и популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК.

7.      Участие в общински и национални конкурса, вкл. в националния календар на МОН за изяви по интереси на децата.

8.      Включване  на  родителите като партньори във всички мероприятия и дейности на ЦПЛР-ОДК.

9.      Разширяване на връзките с обществени, културни и научни институции и тяхното привличане за съвместни прояви и проекти.

10.  Квалификация на персонала и осигуряване на  средства за провеждането и.

11.  Поддържане на портфолио от  всеки педагогически специалист в ЦПЛР-ОДК.

12.  Своевременно актуализиране на информацията в сайта на ЦПЛР-ОДК;

 

РАЗДЕЛ III

Дейности за реализиране на целите и задачите

 

       І. Учебно –възпитателна дейност

1.      Основни възпитателни дейности

-          Осъществяване на непрекъснат процес за наблюдение върху творческото развитие на децата, като се прилага индивидуален и групов метод на обучение ;

-          Изграждане на положителни личностни качества, формиране на потребност от непрекъснато образование и приобщаване към националните и общочовешките ценности. Запазване на българската идентичност чрез  единство на образователните и възпитателните програми на учителите;

-          Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования;

-          Акцентиране върху формирането на силна самостоятелна и отговорна личност с толерантно и партньорско поведение, с навици за работа в екип.

-          Формиране у децата на убеждения за личностна значимост, даване възможност за изява и участие в общественополезни дела; изграждане на толерантно отношение към връстниците, възрастните и по-малките деца.

-          Индивидуален подход при осъществяване на възпитателната работа.

-          Обогатяване дейността и възпитателната работа с деца със специални образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение.

-          Задълбочена работа по здравното възпитание на децата, създаване на навици за здравословен начин на живот, устойчивост и неподатливост на множеството вредни влияния и рискови фактори, на които са изложени.

-          Гражданското, здравното и екологичното образование, неразделна част от учебното съдържание, независимо от организационно-педагогическата форма.

-          Засилване на вниманието ни към духовното здраве на подрастващите;

-          Взаимодействие с родителите на децата и със сходни обществени организации и НПО за реализиране на съвместни инициативи;

-          Широка разяснителна дейност по проблемите на подрастващите;

-          Недопускане на агресия сред децата и спешни мерки при отклонения в поведението им.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Учители по клубове и школи

 

ІІ.Учебна дейност

2.1.Формиране на групите по възраст и равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и профили, като се дава възможност на учителите да определят възрастовите граници и броя за прием според спецификата на школата и нормативната база.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

 Отг.: Учителите

2.2.   Разработване от учителите на годишни програми за обучение за  отделните организационни педагогически форми по възрастов принцип и равнище на подготовка съгласно  плана за обучение в ЦПЛР-ОДК.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

 Отг.: Учителите; Директор

2.3.Разработване на учебни програми за работа с временни групи и индивидуална работа с деца и ученици.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

                                                     Отг.: Учителите

 

           

ІІІ. Административна дейност

 

 1. Изготвяне Списък - Образец №3 за учебната 2018/2019 г.

                                                     Срок: м.10.2018 г.

                                                     Отг.: Директор

 1. Попълване и представяне на  дневниците за утвърждаване от директора.

                                                     Срок: 28.09. 2018 г.

                                                     Отг.: Директор, учители

 1. Изготвяне график на учебния процес съгласно плана за обучение на ЦПЛР-ОДК.

                                                     Срок: 28.09.2018 г.

                                                     Отг.: Учители, директор

 1. Запознаване на персонала с плана за контролната дейност на директора.

Срок: м.10.2018г.

                                                     Отг.: Директор

 1. Атестиране на педагогическия персонал

                                                     Срок: 01.10.2018г.

                                                      Отг.: Директор

 1. Срочна проверка на дневниците на учителите.

Срок: В края на календарната година и на учебната година

                                                     Отг.: Директор

 1. Обсъждане и изготвяне на проекто-бюджет за 2019г.

                                                     Срок: м. 12.2018г.

                                                     Отг.:  Директор и счетоводител

 1. Изготвяне на Правилник за осигуряване на БУОВТ

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.

Срок. 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за квалификация на персонала.

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Изготвяне на План за работата на Педагогическия съвет

Срок: 01.10.2018г.

Отг. Директор

 1. Вътрешен административен и педагогически контрол.

                                                     Срок: По плана за контролната дейност на                                                               директора

                                                     Отг.: Директор

 1. Отразяване на контрола в контролните книги.

                                                     Срок: 15-дневен срок от проведена контролна дейност

                                                     Отг.: Директор

 

 

ІV. Планирани събития

 

 

 

Октомври

 

 

Международен фестивал „Забранено за възрастни“

Отг. Йосифова, Седянкова, Кондаклиев

Срок 01.10.2018 г.;

 

 

Ноември

 

 

Международен турнир по джу-джицу, специална самозащита и бразилско джио-джицу „Св. Архангел Михаил“ - Смолян

Отг.: Ковачев

Срок: м.11.2018г;

 

Национален конкурс „Родолюбие“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.11.2018г.;

 

Национален конкурс „Морето, морето, морето...“ – Варна

Отг.: Коджебашева

Срок: м. ноември 2018 г.;

 

Тв предаване “Будителите от родния край” - Смолян        

Отг.: Арсова

Срок: 01.11.2018г. ;

 

Драматизация на испански език и Драматизация на английски език в Център за хора с увреждания „Звънче“ по повод Деня на християнското семейство - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: 21.11.2018г.;

 

 

Декември

 

 

VІ олимпиада по експериментална физика - София

Отг.: гл. ас. д-р Петев

Срок: 09.12.2018г;

 

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - София

Отг. Арсова

Срок: 14.12.2018г.;

 

Коледен поздравителен концерт за Съюза на инвалидите по случай Деня на инвалида - 3-ти декември - Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев

Срок: м.12.2018г.;

 

Палене на светлините на общинската Коледна елха - Смолян

Отг.: Йосифова, Седянкова, Пичуров

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледни ателиета - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен благотворителен концерт - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен спектакъл „Червената шапчица“ в куклен театър - Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: м.12.2018г.;

 

Коледен спектакъл на английски език, драматизация на испански език и изработване на Коледен венец в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.12.2018г.;

 

Тв предаване „Коледа - традиции и обичаи“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 25.12.2018г.;

 

 

Февруари

 

 

Национален конкурс „Любовта в нас“ – Варна

Отг.: Коджебашева

Срок: 16.02.2019 г.;

 

 

Март

 

 

Национални конкурси „Водата – извор на живот“ – Бургас

Отг.: Коджебашева

Срок: 22.03.2019 г.;

 

Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка“ – София

Отг.: Коджебашева

Срок: м.03-04.2019 г.;

 

Изложба „Мартеничката символ на българския дух“ - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: 01.03.2019г.;

 

Тв предаване „Баба Марта - легенди и предания“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 01.03.2019г.;

 

Тв предаване за 3 март - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 03.03.2019г.;

 

3 март - Участие в общинската програма по повод националния празник - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 03.03.2019г.;

 

 

 

Април

 

 

 

Международен детски фестивал „Млади таланти“ - София

Отг.: Йосифова

Срок: 15.04.-20.04.2019г.;

 

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен – Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: 05 – 06.04.2019 г.;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ - Пловдив

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.-05.2019г. - съобразно организаторите;

 

Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – Стара Загора

Отг.: Седянкова, Пичуров

Срок: м.04.-05.2019г. - съобразно организаторите;

 

Национален конкурс „Лазарка - мома гиздава“ - София

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2019г.;

 

Национален ученически празник „За хляба наш“ – Благоевград

Отг.: Коджебашева

Срок: 19 – 20.04.2019 г.;

 

Драматизация на английски език и драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.04.2019г.;

 

Благотворителна изложба на тема „Великден - традиции и съвременност” - Смолян

Отг.: Арсова, Велкова

Срок: м.04.2018г.;

 

Спектакъл „Комедия за щастливци“ в Дом за възрастни хора - с. Фатово

Отг.: Йосифова

Срок: м.04.2019г.;

 

Тв предаване за Великден - Смолян

Отг.: Арсова

Срок: м.04.2019г.;

 

 

Май

 

 

ХХ Международен детски конкурс „Южни слънца“ - Петрич

Отг.: Кондаклиев, Седянкова, Пичуров, Стойнев

Срок: 02.05.-04.05.2019г;

 

Международен екологичен форум „Сребърна“ – Силистра

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05. – 02.06.2019 г.;

 

Национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“ - Казанлък

Отг.: Кондаклиев

Срок: м.05.2019г;

 

Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“ – Враца

Отг.: Коджебашева

Срок: 31.05.2019 г.;

 

Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“ - Варна

Отг.: Велкова

Срок: м. май – юни 2019 г.;

 

Годишна изложба на клуб „Традиции и обичаи“ - Смолян

Отг.: Арсова

Срок. м.05.2019г.;

 

Годишна продукция на клубовете по музика, спортни и народни танци; театралната школа - Смолян

Отг.: Седянкова, Пичуров, Кондаклиев и Стойнев; Йосифова

Срок: м.05.2019г.;

 

 

Юни

 

 

1 юни - Деня на детето - съвместно с Община Смолян

Отг.: Йосифова

Срок: 01.06.2019г.;

 

Тв предаване за 18 юни - празник на обединения град Смолян

Отг.: Арсова

Срок: 18.06.2019г.;

 

Спектакъл на английски език, драматизация на испански език в Център за хора с увреждания „Звънче“ - Смолян

Отг.: Велкова

Срок: м.06.2019г.;

 

 

Други участия:

 

Участия в благотворителни концерти на други организатори

Отг.: Седянкова, Пичуров, Стойнев, Кондаклиев, Йосифова

Срок: съобразно организаторите;

 

Театрални спектакли в общинските училища, детски градини и ЦПЛР-УО

Отг.: Йосифова

Срок: периодично;

 

Срещи с изтъкнати творци и изпълнители;

Отг.: Учителите

Срок: постоянен

 

Спортни и туристически изяви през ваканциите, екскурзионни летувания до природни и исторически забележителности

Отг.: Учители;

Срок: Ваканции

 

Конкурси, мероприятия и събития, организирани на общинско, регионално и национално ниво, неуточнени предварително, както и в други конкурси от Националния календар за изяви по интереси;

 

V. Организация и подготовка на лятната работа

Разработване план-график на лятната работа по видове дейности.

                                                    Срок: м. юни 2019 г.

Отг.: Директор и учители

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Интеграционни връзки

 

·         Директора на Националния дворец на децата гр. София;

·         Директорите на ЦПЛРгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Поморие, гр. Ихтиман, гр. Кюстендил, гр. Берковица, гр. Вълчедръм, гр. Вършец, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Крумовград, гр. Петрич, гр. Пещера, гр. Девин, гр. Златоград  и др.;

·         Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;

·         Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;

·         Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;

·         Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;

·         Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.

·         Ръководствата на читалищата в община Смолян.

·         Директора и колектива на НАОП гр. Смолян;

·         Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;

·         Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;

·         Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;

·         Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 

Последна промяна от Петък, 09 Октомври 2020г. 09:11ч.